Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego kingplast.waw.pl jest:
KING-PLAST Kinga Miszta
Ogińskiego 11d, Warszawa Bródno
tel./fax: (22) 497 78 19
tel. kom. 503 831 607
e-mail: kpcompany@wp.pl

§ 1 Informacje podstawowe

1.   Sklep kingplast.waw.pl realizuje zamówienia na terenie całej Polski.
2.   Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej kingplast.waw.pl/sklep
3.   Aby złożyć zamówienie należy się zarejestrować w sklepie i zaakceptować regulamin.
4.   Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Firmie KING-PLAST Kinga Miszta oferty zawarcia umowy dostawy i montażu wybranych przez Klienta drzwi.
5.    Po złożeniu zamówienia, Firma KING-PLAST przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty. Zamówienie nie będzie realizowane bez potwierdzenia ze strony Sklepu oraz uzgodnienia wszystkich szczegułów do zamówienia oraz dostawy i ewentualnego montażu.
6.    Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu  jest odpowiedni wybór rozmiaru drzwi i ościeżnicy w stosunku do wymiarów istniejących w miejscu przewidzianym przez Klienta do montażu wybranych drzwi. Podczas składania zamówienia w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego czy w miejscu docelowym montażu warunki techniczne pozwalają na prawidłowe zainstalowanie drzwi zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, klient zobowiązany jest skontaktować się z właścicielem Sklepu kingplast.waw.pl.
7.   Klient ponosi pełną odpowiedzialność za: nieprawidłowy dobór rozmiaru drzwi, brak możliwości ich zamontowania we wskazanym miejscu, dodatkowe prace i koszty  wynikające z dostosowania otworu pod wybrane drzwi, jak i  ze zmiany rozmiaru skrzydła drzwi lub ościeżnicy, itp. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów nieprzewidzianych przy składaniu zamówienia, wedle rozliczenia przedstawionego przez firmę KING-PLAST Kinga Miszta.
8.   Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 2 Czas realizacji zamówień i formy płatności

1.   Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są dostępne z terminem realizacji podanym na stronie http://www.kingplast.waw.pl/sklep/index.php/informacja/4/czas-realizacji. Szczegółowy termin realizacji usługi jest ustalany przez strony umowy po złożeniu zamówienia.
2.    W przypadku braku w Magazynie wybranego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z  przyczyn niezależnych od Firmy, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 dni od dnia przekazania ww. informacji.
3.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
3.1.    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
3.2.    anulowanie zamówienia w części,  której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3.3.    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonana w kilku odrębnych etapach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka części).
4.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:
4.1. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
4.2. przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

§ 3 Ceny Produktów

1.    Firma zamieszcza informacje o Towarach na stronie internetowej Sklepu i zawiera umowy ich dostawy i montażu za pośrednictwem Internetu.
2.    Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy Towarze:
2.1.  zawierają 8% podatku VAT w przypadku zamówienia na drzwi z montażem
2.2.  zawierają 23% podatku VAT w przypadku zamówienia na drzwi bez montażu
3.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
4.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku w momencie potwierdzania zamówienia (ostatni krok składania zamówienia).
5.    Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Warunki reklamacji i gwarancji

1.    Firma KING-PLAST Kinga Miszta udziela gwarancji na swoje Towary na terenie RP, wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w dokumencie dostępnym na stronie Sklepu. Ochrona gwarancyjna trwa 24 miesiące od daty zawarcia umowy (widniejącej na fakturze VAT) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tylko w przypadku montażu Towaru przez naszych montażystów. Natomiast dla przedsiębiorców okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy.
2.    Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat, a Klient będący przedsiębiorcą  w ciągu 1 roku licząc od daty dostawy Towaru, o ile w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności drogą elektroniczną na e-mail kpcompany@wp.pl, lub listem poleconym na adres widniejący na fakturze.
3.    Firma w ciągu 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma usunie zgłoszoną wadę  w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy w sytuacji kiedy usunięcie wady nie będzie możliwe. Wymiana nastąpi w terminie do 60 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1.  Klient będący osobą fizyczną, w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, dokonujący zakupów w Sklepie  ma prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu jej zawarcia tj. od dnia złożenia zamówienia, z wyłączeniem  Towarów wykonywanych na zamówienie.
2. Zwrotu można dokonać drogą mailową lub telefoniczną – bez względu na to czy jest to osoba fizyczna (konsument) czy przedsiębiorca z następujących powodów:
a) Produkt został uszkodzony w transporcie;
b) Dostarczono niewłaściwy model, rozmiar, kolor;
c) Zwrot bez podania przyczyny (tylko dla osób prywatnych, przez 10 dni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”).

§ 6 Zwrot należności Klientom

1.    Firma dokona zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
1.2. odstąpienia od umowy;
1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2.    Sposób zwrotu pieniędzy jest zależny od formy, za pomocą, której Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie. Firma dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze do rąk przedstawiciela Firmy.
3.    W przypadku, gdy odstąpienie od umowy lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w Sklepie, a zamówienie:
(a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie;
(b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2.
4.  Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5.    Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu, których nastąpiła płatność na rzecz Firmy zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2 i 3.

§ 7 Dane osobowe
1.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie.
2.    Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy kingplast.waw.pl
3.    Administratorem danych osobowych Klienta jest firma KING-PLAST Kinga Miszta
4.    W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom związanym z właścicielem sklepu umowami o współpracy lub firmą współpracującą. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody na przekazanie danych.
5.    Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
6.    Klienci Sklepu Internetowego kingplast.waw.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe.

1.   Umowa zawierana jest między Klientem a firmą KING-PLAST Kinga Miszta.
2.   Towary prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronie www nie oznacza, że są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców.
3.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
8.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2013 r.
9.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.